Kaders

De gezamenlijke sportverenigingen hebben de 'SportAdviesRaad Landsmeer' gevormd, waarbij met vertegenwoordiging van bijna alle lokale sportverenigingen (zowel binnensport- als buitensportverenigingen) een verkenning is gemaakt over actuele zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van sport en sportbeleid. Een greep uit de werkterreinen waar de sportadviesraad zich mee bezig zal houden:
- De sportverenigingen werken samen door elkaar te ondersteunen en versterken.
- De sportverenigingen vinden in de adviesraad een spreekbuis richting het gemeentebestuur. Hierdoor kunnen geluiden vanuit het sportveld gestructureerd bij het gemeentebestuur ter tafel worden gebracht.
- De gemeente geeft aan behoefte te hebben aan een dergelijke raad om vooraf te kunnen brainstormen over de haalbaarheid en wenselijkheid van (gemeentelijke) beleidsontwikkelingen. Het kan daarbij  zowel gaan om het ontwikkelen van nieuwe visies als om het bijstellen van bestaand beleid

Uitgangspunten
- De SportAdviesRaad heeft voldoende draagvlak bij de sportverenigingen. 
- De verenigingen behouden eigen zelfstandigheid.
- De verenigingen stellen binnen de SportAdviesRaad plannen op voor activiteiten waarvoor samenwerking noodzakelijk is.

Kaders
- De SportAdviesRaad is een vertegenwoordiging van de diverse sportverenigingen in Landsmeer. Iedere sportvereniging in Landsmeer kan deelnemen aan de activiteiten van de sportadviesraad .
- De SportAdviesRaad is naast een klankbord ook een adviserend orgaan voor de gemeente als het gaat om vorming en uitvoering van (sport)beleid.
- De SportAdviesRaad behartigt de belangen van de sportverenigingen van Landsmeer.

Samenstelling
Vertegenwoordiging van minimaal vijf en maximaal zeven verenigingen

Frequentie
De SportAdviesRaad komt periodiek bij elkaar. Frequentie nader te bepalen.